ברוכים הבאים לאתר www.AttenMind.co.il

אנא קרא בעיון הסכם זה לפני שימוש באתר ולפני הרישום להפעלת חשבונך.

אטנמיינד בבעלות חברת אטנגו בע”מ. 


בגלישה ו/או בשימוש באתר – או על-ידי הפעלת חשבונך – הינך מסכים להיות קשור ומחויב בתנאי הסכם זה.

כל האמור לעיל ולהלן מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מופנה כמובן גם לנשים. בעת הרישום ובהפעלת חשבונך אצלנו אתה מצהיר ומאשר כדלהלן:

1. כי אתה מסכים להיות קשור ומחויב בתנאי הסכם זה; וכן

2. כי הינך בן 18 שנים לפחות; וכן

3. כי הינך האפוטרופוס, טבעי או אחר, האחראי על כל הקטינים הרשומים בחשבונך – או, אם הינך משתמש מקצועי/מוסדי, כהגדרתו להלן, כי גם אם אינך אפוטרופוס כאמור לעיל, עדיין באחריותך לוודא כי בעת רישום הקטין, האפוטרופוס של הקטין חייב לאשר ולסמן במקום המתאים בעת הרישום, כי קרא את תנאי השימוש של האתר והוא מאשר את המשך הרישום.

האתר אטנמיינד שכתובתו www.attenmind.co.il מציע באתר זה מידע ופעילויות ממוחשבות מבוססות תרגילי אימון קוגניטיבי ייחודי (להלן: “תוכניות אימון”), אשר פותחו לאור ניסיון ומבדקים במרפאות ACE (Advanced Cognitive Enhancement בטורונטו קנדה  ופועלים בצורה מקוונת. תוכניות האימון תותאמנה אישית למשתמש, בהתאם למידע שיימסר על-ידי המשתמש בתשובה לשאלונים ועל פי הערכות מצב, אשר ייעשו באופן ממוחשב באמצעות האתר.

לפני ההרשמה יש לוודא כי המחשב שברשותכם (חומרה ותוכנה) עומד בדרישות המינימום כפי שמתפרסם באתר ומתעדכן מעת לעת בדף שאלות ותשובות.

הנרשמים לתוכניות האימון יקבלו מענה לכל שאלה באמצעות צור קשר באתר או ישירות דוא”ל www.attenmind.co.il

בנוסף, מציעה חברת אטנגו באתר זה ממשק ניהול רב משתמשים, המיועד לאנשי מקצוע, עבור לקוחותיהם (להלן:

"אטנפרו" ( "AttenPro").


שימוש במידע ובשירותים

1. כל המידע [לרבות ייעוץ, הדרכה, עלון מידע אלקטרוני והמלצות] והשירותים (לרבות תוכניות האימון, הערכות-מצב (מבדקים), מענה לשאלות, וכיוצ”ב) הניתנים באתר, אינם מהווים ייעוץ רפואי ו/או בריאותי – ואינם מהווים תחליף לאבחון מקצועי, ייעוץ רפואי ו/או ייעוץ או שירות מקצועי אחר.

2. מידע ושירותים אלה אינם באים במקום – ואינם אמורים להוות תחליף ל – חוות דעת מקצועית לגבי כל בעיה רפואית, נפשית או אחרת, שתינתן ע”י מומחה המכיר את פרטי המקרה המסוים שלך. יש לפנות לרופא ו/או לכל מומחה אחר בכל שאלה שיש לך בנוגע לנושאי בריאות, לפני קבלת שירות ו/או שימוש בתכנית אימון המוצעים באתר זה. אין דבר באתר זה המיועד לשמש כאבחנה רפואית, או כהמלצה לטיפול כלשהו. השימוש באתר זה נעשה תוך ידיעה והבנה, כי אטנגו – או מי מספקי התוכן שלה – אינם עוסקים במתן ייעוץ משפטי, רפואי או כל סוג אחר של ייעוץ.

3. השימוש באתר זה כפוף להצהרות ו/או לתנאים נוספים, העשויים להופיע באתר זה.

4. אטנגו או מי מסוכניה, אינם אחראים בשום דרך, ישירה או עקיפה, לכל פעולה שנעשתה או שנמנע מלעשותה בעקבות המידע שהוצג באתר זה.

5. למרות העובדה שחברת אטנגו וספקי התוכן שלה משתדלים להשאיר מידע זה מדויק, שלם ומעודכן ככל האפשר, אין חברת אטנגו ו/או ספקי התוכן שלה יכולים לערוב לדיוקו, שלמותו או אי-התיישנותו של מידע כאמור – והם אף אינם אחראים לכל נזק או אובדן שנבעו מתוך הסתמכות על מידע כאמור.רישום כמשתמש

1. השימוש בשירותי האתר מחייב רישום כמשתמש. משתמש יקבל רשות לשימוש מקוון, מוגבל בזמן לפי סוגי התוכניות המצויות באתר, בהתאם לתוכנית מוגדרת ובהתאם לנתוניו הספציפיים של המשתמש. אתה נחשב כמועמד, המציע לאטנגו  הצעה לקבלו כמשתמש בשירותי האתר, בהתאם לנתוניך האישיים, המידע שמסר בעת הרישום ותוכנית המבדק שבאתר. אטנגו רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקבל את הצעת המועמד, או שלא לקבלה.

2. אתר זה מאפשר שני סוגי שימוש – משתמש פרטי ומשתמש מקצועי/מוסדי:

השימוש באתר כמשתמש פרטי מיועד לשימוש אישי-פרטי שלך בלבד (או, במקרה של קטין, שימוש אישי-פרטי של בן-חסותך בלבד) – ואינו מיועד בשום מקרה לכל שימוש אחר. שימוש אחר שכזה מהווה הפרה של תנאי השימוש ועלול לגרור תביעה משפטית.

השימור באתר כמשתמש מקצועי/מוסדי מיועד לקליניקות/מכונים/מוסדות וכולל ממשק ניהול “רב-משתמשים” – והוא יישאר פעיל כל עוד מתווספים אליו משתמשי-משנה נוספים חדשים (תוכניות טיפול) ולא פחות משני משתמשי-משנה במהלך 12 חודשים.

השימוש באתר כמשתמש מקצועי/מוסדי מיועד לשימוש על ידי הצוות הטיפולי של המכון/המוסד/קליניקה ובשטחו בלבד.

שימוש שאינו תואם את תנאיו הספציפיים, כמפורט בתנאי שימוש אלה, מהווה הפרה של תנאי השימוש ועלול לגרור תביעה משפטית.

3. על מנת להירשם כמשתמש מקצועי עליך להיות מורשה לעסוק באחת מהמקצועות הבאים: פסיכיאטריה, פסיכולוגיה, נוירולוגיה, רופא ילדים, מרפא בעיסוק, מורה לחינוך מיוחד, עובד סוציאלי, מאבחן ליקויי למידה, קלינאי תקשורת וכיוצ”ב, ועליך להחזיק בכל הרשיונות וההיתרים המחוייבים על-פי כל דין לעסוק במקצועך (להלן: “משתמש מקצועי/מוסדי”).

4. כחלק מתהליך הרישום כמשתמש, יהיה עליך לבחור סיסמה ושם משתמש עבור חשבונך (להלן: "שם משתמש") הנך מתחייב בזה לספק לנו פרטי חשבון משתמש מדויקים, מעודכנים ומלאים. אם לא תעשה-כן, ייחשב הדבר כהפרה של הסכם זה, אשר עלולה להביא לביטול הזכות להשתמש בחשבון המשתמש שלך. רישום עבור ילדים מתחת לגיל 18 מחייב רישום על ידי המבוגר האחראי עליהם מבחינה חוקית.

אסור לך: (א) לבחור ו/או להשתמש בשם משתמש של אדם אחר במטרה להתחזות לאותו אדם; (ב) להשתמש ללא רשות בשם משתמש שקיימות בו זכויות לצד שלישי כלשהו; או (ג) להשתמש בשם משתמש שלפי שיקול דעתנו הינו לא-הולם או פוגע. אתה אחראי לשמור על סודיות שם המשתמש והסיסמה שלך ואתה אחראי לכל השימושים שייעשו בשם המשתמש ובסיסמה שלך, בין אם אישרת אותם ובין אם לאו.

יש באפשרותך להקפיא את זמן השימוש בתכנית לתקופה של בן 1 חודש ועד 3 חודשים (בהתאם לסוג התכנית שרכשת) – וזאת כל עוד התוכנית בתוקף. עליך להודיע באמצעות דוא”ל ל-www.attenmind.co.il על מועד התחלת ההקפאה הרצויה ומועד סיומה. לא ניתן יהיה להקפיא רטרואקטיבית. כמות בקשת ההקפאות מוגבלת ל-3 פעמים. ההקפאה מתייחסת לזמן תוקף התכנית ואינה משפיעה על תשלומים שעוד נותרו לתשלום ו/או תנאים אחרים.

5. עליך ליידע אותנו באמצעות דואר אלקטרוני לגבי כל שימוש/ים לא-מורשה, ידוע או שנחשד ככזה, בחשבונך – וכן לגבי כל הפרה ידועה או נחשדת של סודיות סיסמתך ו/או שם המשתמש שלך, לרבות בגין אובדן, גניבה או גילוי לא-מורשה. אין – ולא תהיה לנו – כל אחריות לכל נסיבה ו/או תוצאה שינבעו משימוש לא-מורשה בשם המשתמש ו/או בסיסמה שלך ו/או בחשבונך. אנו שומרים לעצמנו הזכות לדווח לרשויות המתאימות על כל פעולה הנכנסת בגדר מירמה, פגיעה ו/או כל אי-חוקיות אחרת, שתעשה בחשבונך. באחריותך הבלעדית לספק את כל ציוד המחשבים, החומרה, הטלפון וכל ציוד אחר, המאפשר תקשורת עם אתר זה – ובכלל זה אף תוכנות ומודמים המאפשרים גישה לאינטרנט.

6. משתמש מקצועי/מוסדי, כהגדרתו לעיל, אחראי לכל שימוש הנעשה תחת החשבון שלו ואחראי אף לכל משתמשי-המשנה העושים שימוש בחשבון שלו וכן לכל פעולותיהם של משתמשי-משנה שכאלה. משתמש מקצועי/מוסדי חייב ליידע ולהחתים את משתמשי-המשנה הפרטיים, העושים שימוש בחשבונו, על אישור קריאת “תנאי השימוש” של אתר זה ועל הסכמה לתנאים אלה.תשלום

1. כל התשלומים בגין כל השימושים באתר נעשים מראש, דרך האתר, על פי סוגי התוכניות אליהן נרשם המשתמש. אפשרויות התשלום מפורסמות באתר ומעודכנות מעת לעת. תשלום באמצעות המחאה, משמעותו כי תקופת השימוש והשירותים הניתנים במהלכה – אשר בגינם ניתנה המחאה כאמור – יחלו אך ורק לאחר אישור הבנק, כי אותה המחאה כובדה על-ידו.

2. כל משתמש יחויב בתשלום בהתאם להסדר התשלומים עליו יוסכם עימו ואשר לו יתחייב.

3. תקופת השימוש באתר תחל ביום ההצטרפות או ביום קבלת אישור על ביצוע התשלום, לפי המאוחר, ותהיה בתוקף למשך תקופת התוכנית בה בחר המשתמש. הארכת תקופת התוכנית תתבצע בהתאם לתנאי תוכניות ההמשך המפורסמות באתר, או באמצעות פניה לשירות הלקוחות שלנו.

4. מערכת הגבייה באתר תעשה שימוש בכרטיס האשראי שהוזן לצורך חיובים, באמצעות חברות סליקה מאושרות או באמצעות פייפאל PayPal. במידה ומסיבה כלשהי לא יכובד התשלום ע”י חברת כרטיסי האשראי או הבנק, לאטנגו עומדת הזכות להקפיא את השימוש בתוכנית או לבטלו לאלתר – ובכך לבטל הסכם זה – ולאחר מכן לגבות כל חוב שנוצר.

5. הינך מסכים בזה לשלם כל חיוב לחשבונך, כולל המיסים הרלבנטיים, בהתאם לתנאי החיוב התקפים במועד המיועד לתשלום החיוב.

6. אתה מבין ומסכים, כי הפסקת השימוש בתוכנית הינה האמצעי היחיד העומד לרשותך בכל מקרה של מחלוקת עם אטנגו ו/או סוכניה. לאטנגו עומדת הזכות, בכפוף לשיקול דעתה, לבטל או להשעות בצורה מיידית וללא הודעה מראש את חשבון המשתמש ו/או גישתו לחלקים מן האתר או לכולו.

7. משתמש מקצועי משלם סכום חד-פעמי כ”דמי הקמה”, לצורך הקמת חשבונו במערכת האתר – המאפשר לו להיות משתמש באתר ולעשות שימוש באפליקציה נפרדת, המיועדת לעבודה עם משתמשי-משנה רבים שונים, אשר שמה כאמור "אטנפרו (” AttenPro “). "השימוש באטנפרו יאפשר רכישת חבילות שימוש שונות, לצורך שימוש לקוחותיו/מטופליו של המשתמש המקצועי/מוסדי, תחת שמו. סוגי חבילות השימוש למשתמש המקצועי/מוסדי יפורטו בהצעת מחיר, אשר תישלח ישירות למשתמש המקצועי/מוסדי, על-פי דרישה – ועשויות להשתנות מעת לעת. כל עוד חשבון המשתמש המקצועי/מוסדי בתוקף, יהיה המשתמש המקצועי/מוסדי רשאי להוסיף מטופלים למאגר לקוחותיו תחת המשתמש המקצועי/מוסדי – וזאת על פי חבילות השימוש שיפורטו כאמור, והמתעדכנות מעת לעת. חשבון המשתמש המקצועי/מוסדי ימשיך להיות בתוקף, כל עוד לא עברו שנים עשרה חודשים רצופים, בהם המשתמש המקצועי/מוסדי לא הזמין תוכניות נוספות עבור מטופליו. במקרה בו עברו שנים עשרה חודשים רצופים, בהם המשתמש המקצועי/מוסדי לא הזמין תוכניות נוספות כאמור, רשאית אטנגו לבטל את חשבון המשתמש – וכדי להחזירו לתוקף, יידרש המשתמש המקצועי/מוסדי לתשלום דמי הקמה ו/או רכישת תוכניות עבור מספר משתמשי-משנה פרטיים על פי התנאים המפורטים בעת הרכישה.שים לב: אם בוטל חשבון משתמש מקצועי/מוסדי, מכל סיבה שהיא, אך נותרו לקוחות/מטופלים הרשומים דרך משתמש זה ואשר לא סיימו את התוכניות שלהם, הרי שכל עוד נפרע התשלום בגין תוכניות אלה במלואו, המטופלים יוכלו להמשיך את התוכניות עד לסיומן – אך התוכניות תהפוכנה אישיות, כתוכניות ” אטנמיינד” למשתמשים פרטיים, ולמשתמש המקצועי/מוסדי לא תהיה עוד גישה אליהן באמצעות תוכנת “AttenPro”.

8. אטנגו עושה שימוש באמצעי הצפנה, בהתאם להוראות חברות כרטיסי האשראי, המעבירים את פרטי כרטיס האשראי בצורה מאובטחת בתקן PCI-DSS תקשורת מוצפנת ומאובטחת SSL.

9. לאטנגו  עומדת הזכות לשנות/לעדכן/לבטל את תנאי התוכניות וחבילות השימוש, לשנות את גובה דמי השימוש, לשנות את סוג חשבון המשתמש ו/או בסיסו, ו/או את מספר התשלומים, וזאת בכפוף לפרסום כל שינוי שכזה מראש באתר. יובהר, כי לא ישונו תנאי ההתקשרות של משתמשים רשומים, אשר כבר שילמו את דמי השימוש בגין אותה התקשרות.קישורים לאתרים אחרים

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, כשירות בלבד לגולשי האתר. אטנגו אינה מאשרת אתרים אלה או את המידע, תכנים, מוצרים ו/או שירותים המופיעים או נגישים באמצעותם – והשימוש בהם, לרבות קבלת מידע, תכנים מוצרים ושירותים, הינם על אחריות הגולש בלבד.


ביטול העיסקה ומדיניות החזרת כספים

החזרת כספים ללקוח תתאפשר באחד מהמקרים הבאים:

 א) בגין טעות בחיוב שלא בהתאם למפורסם באתר – יינתן החזר בגובה הטעות בלבד.

 ב) באם נפתח חשבון אך לא נעשה שימוש כלשהו בתוכנית שהוקצתה לצרכן (לרבות: שאלון כניסה ופתיחת חשבון במערכת) והלקוח ביקש לבטל בתוך ארבעה עשר (14) ימים קלנדריים מיום ביצוע העסקה, או מיום קבלת מסמך הגילוי, לפי המאוחר ביניהם, יוחזר התשלום ששולם ע”פ חוק בקיזוז דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש”ח הנמוך מביניהם. 

 ג) באם כן נעשה שימוש כלשהוא בתוכנית שהוקצתה ללקוח (לרבות: שאלון כניסה ופתיחת חשבון במערכת) במהלך ארבעה עשר (14) ימים קלנדריים מיום ביצוע העסקה, או מיום קבלת מסמך הגילוי, לפי המאוחר מביניהם, תנאי החזרת הכספים יהיו כדלקמן:

     ג1) עבור תוכנית מנוי חודשי, אשר התשלום בעבורה נגבה חודש בחודשו,  לא יוחזר התשלום עבור החודש שכבר החל. בתוכנית זו, הצרכן יכול לבטל את המנוי באמצעות הודעה בכתב ובכך להפסיק לשלם החל ממועד הפירעון הבא. התוכנית תישאר פעילה עד לתום אותו החודש ששולם בעדו.

     ג2) במידה והלקוח החל את השימוש (לרבות: שאלון כניסה ופתיחת חשבון במערכת)באחת מהתכניות המתמשכות (מנוי לתקופה מוגדרת) והודיע בכתב על רצונו לבטל ולצאת מהתכנית בטרם הסתיימה, יחושב ההחזר לפי המחיר של תכנית המנוי החודשית המפורסמת באתר.

ד) לא יוחזרו כספים, באם חלפו ארבעה עשר (14) ימים קלנדריים מיום ביצוע העסקה, גם אם לא נעשה בתוכנית שימוש כלל.

 ה) על הלקוח להודיע על רצונו לבטל בהודעה בדוא"ל  ל- support@attengo.com 


הסרת אחריות

1. אטנגו וספקיה מסירים מעצמם כל אחריות – ישירה, עקיפה ו/או משתמעת – בנוגע למידע, לשירותים ולתכנים המופיעים באתר זה, לרבות כל אחריות משתמעת לגבי סחירות, התאמה לשימוש ספציפי ואי-הפרה.

2. כל המידע, התכנים, השירותים וחומרים אחרים המצויים באתר זה ו/או הנגישים דרכו, ניתנים “כפי שהם”

(AS IS) ובהתאם לזמינותם, ללא אחריות מסוג כלשהו , מפורשת או משתמעת. במידה המרבית המתאפשרת על-פי כל דין, אטנגו מסירה מעצמה כל אחריות, מפורשת או משתמעת – ובכלל זה אף אחריות משתמעת לגבי סחירות והתאמה למטרה מסויימת, העדר וירוסים, דיוק ו/או שלמות תגובות ותוצאות, העדר-רשלנות ו/או העדר-מקצועיות. אטנגו אינה מתחייבת כי הפונקציות הנכללות בחומרים יפעלו ללא-הפרעה ו/או ללא טעות, או כי פגמים יתוקנו, או כי אתר זה או השרתים המאפשרים פעולתו הינם או יהיו נקיים מווירוסים ו/או רכיבים מזיקים אחרים.

אטנגו אינה מתחייבת ואינה מציגה מצגים לגבי השימוש או תוצאות השימוש בחומרים המצויים באתר זה, בכל הנוגע לנכונותם, דיוקם, אמינותם או כל תכונה אחרת שלהם. כמו-כן, אין כל אחריות לגבי מצב הבעלות, ההנאה השקטה, החזקה הנקייה, ההתאמה לתיאור ו/או אי-הפרה. אין בכל מידע או עצה, הניתנים על-ידי האתר אטנמיינד או חברת אטנגו או סוכניה, בעל-פה או בכתב, כדי ליצור אחריות ו/או כדי להגדיל בכל דרך את היקף האחריות המפורטת לעיל. משתמשים יישאו במלוא המחיר והעלות של כל השירותים והתיקונים.

3. אטנגו אינה מבטיחה תוצאות כלשהן כתוצאה משימוש באתר זה ו/או בתכניו ו/או בחומרים המצויים בו – ולפיכך אתה מבין ומסכים, כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כנגד אטנגו, אם לא תקבל את התוצאה לה ציפית ו/או אליה כיוונת.

4. השימוש באתר זה ו/או בתכניו ו/או בחומרים המצויים בו נעשה על-אחריותך בלבד. אם אתה חש שיש לשימוש כאמור תוצאות-לוואי לא-צפויות ו/או לא-רצויות, חובה עליך לפנות לגורם מקצועי ולא להסתמך על האתר והתכנים המצויים בו. כך עליך לעשות גם אם תרגיש ששימוש כאמור אינו מספק פתרון לבעיותיך.

5. השימוש בתוכנה נעשה ע״י הלקוח באופן עצמאי בליווי הוראות פשוטות הנשלחים במעמד הרכישה. לסיוע נוסף, חברת אטנגו באמצעות האתר אטנמיינד ובאמצעות דוא״ל www.attenmind.co.il עומדת לרשות הלקוח במענה מהיר (תוך 2 ימי עסקים). מובהר, כי כל שירות נוסף המתפרסם באתר ניתן כהטבה בלבד, וכי אטנגו אינה מחויבת להעניק שירות לתוכנה וככל שיינתן שירות, הוא יינתן עפ״י שיקול דעתה של אטנגו בלבד והלקוח לא יוכל לבוא בטענה כלשהי בגין אי מתן שירות.


הגבלת אחריות

1. בכל מקרה לא תהיה אטנגו או מי מספקיה אחראיים לכל נזק ייחודי, ישיר, עקיף, נסיבתי, עונשי, ספציפי, מקרי ו/או משמעותי – או לכל נזק שהוא, אשר ייגרם כתוצאה משימוש בחומרים המצויים באתר זה ו/או מאובדן של: יכולת שימוש, עבודה, לקוחות, מידע, השקעה ו/או רווחים, אפשרות תביעה וכד’ – בין אם הוא נובע מהפרת חוזה, עוולה, רשלנות, אחריות מוצרים או מכל מקור אחר, אפילו אם אפשרות לנזק שכזה הייתה ידועה.

2. ייתכן כי החוק הרלבנטי לא יאפשר את הסרת האחריות או הגבלתה לגבי סוגי נזקים שונים, כך שייתכן שההסרה או ההגבלה לעיל אינה רלבנטית לגביך. בכל מקרה לא תעלה אחריותה של אטנגו כלפיך לגבי כל נזק, אובדן ו/או עילת תביעה – בין אם מקורם חוזי, רשלני, נזיקי או אחר – על הסכום ששילמת בפועל, אם בכלל, על כניסה לאתר זה.

3. בכל מקרה, אחריותה של אטנגו לשירותים הניתנים באמצעות האתר, מוגבלת במפורש להחזר כספי או לזיכוי המשתמש בגובה סכום דמי השימוש ששולמו בפועל בלבד. הנך מאשר ומסכים, כי ההגבלות לעיל הינן תנאים יסודיים להסכם זה – וכי אתה מודע לכך, כי האתר אינו ניתן לשימושך ללא מגבלות אלה. ייתכן כי ישנם חוקים, המתייחסים להגבלות אחריות אלו.


שיפוי ופיצוי

1. הינך מתחייב ומסכים לשפות את אטנגו וסוכניה, להגן עליהם ולהחזיקם כנטולי-אחריות לכל וכנגד כל חיוב, אובדן, טענה ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות), הקשורים להפרה שלך את הסכם זה ו/או לכל פעולה שלך הקשורה לאתר זה.


קנין רוחני

1. כל התכנים המתפרסמים באתר הינם בבעלותה של אטנגו בע"מ ומוגנים על-ידי חוקים שונים – והורדתם ו/או

העתקתם על-ידי משתמש הינם לשימושו האישי והלא-מסחרי של אותו משתמש בלבד – וכפופים להסכם זה.

אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, להעלות, להוריד, להדביק, לשדר, לשווק, לתרגם או להפיץ בכל דרך שהיא חומר כלשהו מאתר זה, אך כאמור לעיל, משתמש יכול להוריד או להדפיס עותק מחומר כאמור לשימושו האישי והלא-מסחרי בלבד, בתנאי שאותו משתמש ישמור על כל ההודעות לגבי זכויות היוצרים והזכויות הקנייניות האחרות בחומר הנ”ל. שינוי חומרים כאמור או שימוש בהם לכל מטרה אחרת (ובכלל זה השימוש בכל חומר כאמור על-גבי כל אתר אחר ו/או סביבת רשת-מחשבים), מהווה הפרה של זכויות היוצרים וזכויותיה הקניינות האחרות של אטנגו ו/או זכויות יוצרים וזכויות קניינות אחרות של צדדים שלישיים, איתם התקשרה אטנגו לצורך קבלת רשות להשתמש בחומרים כאמור.

כל שימוש לא-מורשה בחומרים כאמור, עלול לגרור תביעה אזרחית ו/או פלילית כנגדך, בהתאם לכל דין.

בכל מקרה אין להעתיק, להפיץ או להעביר כל פריט מהאתר, בחלקו או במלואו, לרבות עיצוב האתר וסימני המסחר המופיעים בו, ללא הסכמה מוקדמת, בכתב, מחברת אטנגו בע"מ דוא"ל support@attengo.com 

2. ייתכן כי חלקים מהתוכנות, מתוכניות האימון ומהשיטות המשמשות באתר זה, מוגנות אף בפטנטים. לפיכך העתקה מהאתר ו/או שימוש, הפצה ו/או כל פעולה אחרת בחלקים ובחומרים מאתר זה, שלא נעשתה ברשותה הכתובה המפורשת של אטנגו בע"מ , עלולה להוות – בנוסף להפרת זכות יוצרים, לעשיית עושר ולא במשפט ולעוולות אחרות על-פי כל דין – אף הפרת פטנט.

3. במקרה בו אתה מוריד (ברשות, כמובן) תוכנה ו/או תוכנית אימון מאתר זה, התוכנה/תוכנית – ובכלל זה כל המידע, התיקיות, התמונות, העיצובים והגרפיקה, הכלולים בתוכנה ו/או בתוכנית ו/או הנוצרים על-ידן (להלן, ביחד: “התוכנה”) – ניתנת לך ברשיון מוגבל בזמן על-ידי אטנגו. אטנגו אינה מעבירה לידיך כל זכות בתוכנה. אטנגו  שומרת בידיה את כל הזכויות בתוכנה במלואן. אסור לך להפיץ, למכור, לבצע דקומפילציה, לבצע הנדסה חוזרת ו/או לפרק את התוכנה. כמו-כן תצטרך להסכים לתנאי הסכם רשיון התוכנה, בטרם תוכל להתחיל להשתמש בתוכנה.

4. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג crawlers , robots וכדומה, הסורקות, מעתיקות ו/או מאחזרות, באופן מלא או חלקי, מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. איסור זה אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר.

5. “אטנמיינד” הינו סימן מסחר של אטנגו בע"מ. כל סימני המסחר האחרים הינם רכושם של בעליהם.

שינויים באתר

1. לאטנגו וספקיה עומדת הזכות לערוך שיפורים ו/או שינויים במידע, תוכן, שירותים ומוצרים באתר, או כל חלק בהם – או לסיים את פעילותו, בכל זמן וללא הודעה מראש. אנו אף יכולים להטיל מגבלות לגבי חלקים מסוימים של האתר, או להגביל גישתך לחלק מהאתר או לכולו, ללא התראה וללא כל חבות בגין פעולות אלה. אטנגו  יכולה לשנות הסכם זה בכל זמן, והשינויים יכנסו לתוקפם מרגע הופעתם באתר זה. לפיכך, אתה מסכים לשוב ולבחון הסכם זה באופן קבוע, מפעם לפעם – והמשך השימוש באתר זה והגישה אליו על-ידך ייחשבו כהסכמתך לנוסח ההסכם המתוקן.

2. אנו עשויים, מפעם לפעם, להעלות לאתר זה אירועים, תוכנה או תוכן מיוחדים, אשר יהיו כפופים לתנאים נוספים שיוצגו לעיונך. אתה מסכים שאם אתה, או כל מאן דהוא המשתמש בחשבונך, תשתמש או תיכנס לאירועים, תוכנה או תוכן מיוחדים שכאלה, תנאים נוספים שכאלה יחייבו אותך.


פרטיות

1. אטנגו מחויבת להגנת הפרטיות של המבקרים באתר ואינה חולקת מידע אישי עם צדדים שלישיים ללא הסכמתך. אנא עיין בהצהרת הפרטיות לקבלת מידע נוסף בנוגע לנהלינו לגבי איסוף מידע, השימוש בו וגילויו. אתה מסכים, כי למרות שאטנגו מתחייבת לעשות ככל שביכולתה על-מנת לשמור שהמשתמשים, ספקי התוכן, המפיצים, סוכניה ומורשיה יפעלו בהתאם להצהרת הפרטיות שלנו, אטנגו לא תוחזק כאחראית לפעולות צדדים שלישיים כלשהם, אשר יפרו את הצהרת הפרטיות שלנו.


שימוש בנתונים למחקר

1. התוכנה ותוכניות האימון המוצעות באתר זה, מלוּווֹת במחקר. לצורך מחקר זה ולצורך שיפור ופיתוח תוכניות נוספות, ייעשה שימוש בנתונים שייאספו באתר. השימוש בנתונים אלו, במידה וייאספו, ייעשה ללא כל חשיפת פרטים מזהים כלשהם אודות המשתמשים ותוך שמירה מלאה על פרטיותם. פרטים אלה ישמשו אותנו לצורך מחקר ופיתוח אלה בלבד ולא לכל מטרה אחרת. לא נעביר אותם לאף צד שלישי. בהסכמתך לתנאי הסכם זה, אתה מאשר אף הסכמתך לשימוש בנתונים שייאספו באתר, למעט פרטיך המזהים, לצורך מחקר ופיתוח כאמור.


שונות

1. במקרה בו יכריע בית משפט מוסמך, כי סעיף כלשהו בהסכם זה נוגד את החוק, יראו סעיף שכזה כאילו נוסח מחדש, כך שישקף ככל האפשר את הכוונות המקוריות של הצדדים בהתאם לחוק – ושאר הסכם זה יישאר בתוקפו, במלואו.

2. אטנגו יכולה להמחות חובותיה וזכויותיה לפי הסכם זה – ובמקרה של המחאה שכזו, יכולה אטנגו שלא להיות מחוייבת עוד בהסכם זה. אתה מתחייב בפני אטנגו כי יש לך הסמכות להתחייב כלפיהם – וכן להשתמש באתר ולהירשם כמשתמש – בהתאם לתנאי הסכם זה ולתנאי המשתמש הספציפי שלך.

3. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

4. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים, לרבות מחלוקת בקשר לשימוש באתר ו/או בחומרים המופיעים בו ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה ו/או בקשר עם השירותים המסופקים על ידי אטנגו –  יובאו אך ורק בפני בית משפט בעל-סמכות בתל-אביב.

5. אטנגו תהא זכאית להשתמש בזכויותיה, כולן או מקצתן, בכל עת שתמצא לנכון – ובכל מקרה שלא תעשה כן, לא יחשב הדבר לוויתור ו/או הסכמה ו/או מניעה מצידה – והיא תוכל להשתמש בזכויותיה, כולן או מקצתן, לפי שיקול דעתה.

6. בכל מקום בו תמצא סתירה או חוסר התאמה בין הכתוב בהסכם זה לבין הכתוב בחלקים אחרים באתר, הנוסח הקובע הינו הנוסח בהסכם זה.


הסכמה

1. על-ידי שימוש ו/או הירשמות כמשתמש לאתר זה, אתה מאשר בזה כי קראת והבנת את כל ההסכם המפורט לעיל, כפי שיתוקן מפעם לפעם בהתאם לתנאיו – וכי אתה מסכים להיות מחויב בהסכם זה ובתנאיו, במלואם.


שאלות

אם יש לך שאלות בקשר להסכם זה, אנא צור עמנו קשר ל- support@attenmind.co.i

חייג עכשיו!
סגירת תפריט
דילוג לתוכן